Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

jeszczenie
8612 c415
Masculin Féminin (1966)
jeszczenie
4346 0d11 500
Reposted from0 0 viahormeza hormeza
jeszczenie
4351 4699 500
Reposted from0 0 viaLuukka Luukka
jeszczenie
1401 d267 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka

January 05 2020

jeszczenie
1019 c3d8
jeszczenie
1273 9a11
Reposted fromnezavisan nezavisan viajunior13 junior13
jeszczenie
1777 adbd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
jeszczenie
7090 dadf 500
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
jeszczenie
9511 08f3 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi

December 29 2019

jeszczenie
3747 3d95 500
jeszczenie
jeszczenie
jeszczenie
5488 e289 500
jeszczenie
1314 e093 500
Świerczynska Anna. 
Reposted fromhrafn hrafn vialikearollingstone likearollingstone
jeszczenie
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea vialikearollingstone likearollingstone
jeszczenie
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahaszraa haszraa
3030 c878 500

M. Hłasko

jeszczenie
jeszczenie
6067 5cc4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl