Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

jeszczenie

June 17 2017

jeszczenie

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

jeszczenie
0403 3928
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMaryiczary Maryiczary
3669 4234 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
jeszczenie
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30

June 16 2017

4164 b46a 500
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
jeszczenie
- Lu­bisz mnie - ciągnęła da­lej - z po­wodu, o którym ci już mówiłam: przełamałam twoją sa­mot­ność, przechwy­ciłam cię tuż przed wro­tami piekła i znów obudziłam. Ale chcę więcej od ciebie, o wiele więcej. Chcę cię w so­bie rozkochać. 
— Hermann Hesse
jeszczenie
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
jeszczenie
Jestem twoją klątwą i przekleństwem
Niedokończoną przyjemnością
Przegryzioną wargą do krwi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
jeszczenie
7252 94ae
Reposted fromkabu kabu viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
9878 8a9c
Reposted fromGIFer GIFer viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
Reposted frombluuu bluuu viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
3726 72a5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
7736 f2ab 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaOkruszek Okruszek
jeszczenie
8377 c2bf 500
Reposted fromvandalize vandalize
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl