Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

jeszczenie
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
jeszczenie
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaoutoflove outoflove
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove
jeszczenie
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaoutoflove outoflove
4265 e93f
Reposted fromindie indie viaoutoflove outoflove
jeszczenie
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadangel dangel
jeszczenie
5618 15be
Reposted fromkarahippie karahippie viaLuukka Luukka
jeszczenie
Around the Bend
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaLuukka Luukka
jeszczenie
2461 886c
jeszczenie
0661 b656 500
jeszczenie
4248 222a 500
Reposted fromoutoflove outoflove
jeszczenie
4299 b197 500
Reposted fromoutoflove outoflove
jeszczenie
4310 6546 500
Reposted fromoutoflove outoflove
jeszczenie
Chciałabym...
jeszczenie
jeszczenie
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viaoutoflove outoflove
jeszczenie
The Rising
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
jeszczenie
6857 86a9
Reposted fromlaj laj viaoutoflove outoflove
jeszczenie
2517 18d9 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl