Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

jeszczenie
2347 a85c 500
jeszczenie
1671 ba3c
Reposted fromcarameltea carameltea viaZiomeczek Ziomeczek
jeszczenie
6299 680c
Reposted fromfitspro fitspro viaZiomeczek Ziomeczek
jeszczenie
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaZiomeczek Ziomeczek
jeszczenie
2747 bb56 500
Reposted fromverronique verronique viaSkydelan Skydelan
jeszczenie
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
jeszczenie
0280 555a 500
jeszczenie
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
jeszczenie
jeszczenie
Wracać i wracać...
Reposted bysleepingsicknessSkydelan
jeszczenie
8179 fbce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
2392 8bf3 500

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viajustonebullet justonebullet
jeszczenie
Cisza to najgroźniejszy krzyk kobiety.
— Piotr C. - Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromkonwalia konwalia viaover-land over-land
jeszczenie
4607 5a7a 500
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
jeszczenie
6689 ac30
Reposted fromzielono zielono vialaparisienne laparisienne
9323 e9fb 500
Reposted fromkimik kimik vialaparisienne laparisienne
jeszczenie
6702 837a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
jeszczenie
9089 e96e
Reposted frommetadon metadon vialaparisienne laparisienne
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

jeszczenie
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl