Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

jeszczenie
3703 83d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
jeszczenie
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaahora ahora
jeszczenie
2005 96fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaahora ahora
jeszczenie
jeszczenie
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viaahora ahora
jeszczenie
Reposted fromsilence89 silence89 viaahora ahora
jeszczenie
4452 53ba 500
Reposted frommelodyjna melodyjna viaahora ahora
jeszczenie
Reposted fromsilence89 silence89 viaahora ahora
jeszczenie
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viajustonebullet justonebullet
jeszczenie
5755 0331 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viajustonebullet justonebullet
jeszczenie
6642 7a3f
              Hold it in, now let's go dancing
      I do believe we're only passing through
Reposted fromipo ipo
jeszczenie
2068 1d22 500
Reposted fromipo ipo
jeszczenie
4235 f11a 500
Reposted fromipo ipo
jeszczenie
1378 5033
Reposted fromipo ipo
jeszczenie
5821 6cca
                                     Havana, Cuba
Reposted fromipo ipo
jeszczenie
6203 4594
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaover-land over-land
jeszczenie
"Nie mów jej, a pokaż jej.  
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa...   i niedotrzymane obietnice.
— Kobus
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaover-land over-land
jeszczenie
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viaover-land over-land
jeszczenie
5578 05ad 500
Coben "Zachowaj spokoj" 14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl